สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับ
ชื่อ - สกุล สถาบัน
1.

ศ.ดร. สำเริง   จักรใจ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.

ศ.ดร.  ปราโมทย์   เดชะอำไพ

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.

ศ.ดร. ประดิษฐ์   เทอดทูล

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.

ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.

ศ.กิตติคุณ ดร. วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.

ดร.กมล ตรรกบุตร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7.

ศ.ดร.นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8.

คุณทวี  บุตรสุนทร

สภาวิศวกร
9.


ศ.ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last Updated on Friday, 17 March 2017 04:17