เจ้าภาพประชุมวิชาการ

 การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล MENETT

การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้นจัดขึ้นครั้ง แรกในปี พ.ศ. 2530 และได้ดำเนินติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ไก้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย ด้านวิศวกรรมเครื่องกลตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้ดำเนินสืบเนื่องมาทุก ปี โดยได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันให้แต่ละสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าภาพดังนี้

 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 1 การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานวิศวกรรม” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 18 – 19 มิ.ย. 2530
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 2” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 – 25 พ.ย. 2531
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 3 วิศวกรรมเครื่องกลกับการพัฒนาประเทศ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 18 – 19 พ.ย. 2532
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 4 วิศวกรรมเครื่องกลกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 17 – 18 พ.ค. 2533
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 5 วิศวกรรมเครื่องกลในประเทศไทย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 – 18 ต.ค. 2534
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 6” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 7” มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 21 – 22 ต.ค. 2536
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 8 สู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 13 – 14 ต.ค. 2537
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 – 11 ต.ค. 2538
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 10” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จป.ร.) 2539
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 11” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 12” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 13” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2542
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 14” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 – 3 พ.ย. 2543
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 15” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ย. 2544
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 16” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 24 – 26 ต.ค. 2545
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 17” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 15 – 17 ต.ค. 2546
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 18” มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2547
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 19” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 19 – 21 ต.ค. 2548
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 20” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 18 – 20 ต.ค. 2549
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 21” โรงเรียนนายเรืออากาศ วันที่ 17 – 19 ต.ค. 2550
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 22” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 – 17 ต.ค. 2551
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 23” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 – 7 พ.ย. 2552
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 24” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 20-22 ต.ค. 2553
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 25” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19-21 ต.ค. 2554
 • “เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 26” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 24-26 ต.ค. 2555
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 27” มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 16-18 ต.ค. 2556
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 28" มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-17 ต.ค.2557
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 29" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1-3 ก.ค.2558 
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 30" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 31" มศว องครักษ์
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 32" มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 33" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 34" มหาวิทยาลัยมหิดล

International Conference of Mechanical Engineering ,TSME-ICoME

 The Thai Society of Mechanical Engineers with the collaboration from ASME, IMechE and JSME sponsored the first TSME International Conference on Mechanical Engineering in 2010. This offers a great opportunity for an international forum to Mechanical Engineering communities.

Topic of the conference

1. Applied Mechanics, Material and Manufacturing: AMM
2. Computation and Simulation Technique: CST
3. Dynamic system, Robotic and Control: DRC
4. Energy Technology and Management: ETM
5. Thermal system and Fluid Mechanics: TSF
6. Alternative Energy and Combustion: AEC
7. Aerospace and Marine Engineering: AME
8. Biomechanics: BME

Conference Host

1st TSME-ICoME 2010 ,TSME at Ubonratchathani University
2nd TSME-ICoME 2011 , TSME at Krabi
3rd TSME-ICoME 2012, King Mongkut's University of Technology Thonburi at Chiangrai
4th TSME-ICoME 2013, Burapha University at Chonburi
5th TSME-ICoME 2014, King Mongkut's Institue of Technology Ladkrabang at Chiangmai
6th TSME-ICoME 2015, Mahidol University at Petchburi
7th TSME-ICOME 2016, Chulalongkorn University
8th TSME-ICoME 2017, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
9th TSME-ICoME 2018,Thammasat University
10th TSME-ICoME 2019, Suranaree University of Technology
11th TSME-ICoME 2020, Ubon Ratchathani University

 
 

Last Updated on Friday, 17 March 2017 03:41