กรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 2560-2561 

 1. ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์              นายกสมาคมฯ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
 2. ศ.ดร.สำเริง จักรใจ                             ที่ปรึกษา            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร                   ที่ปรึกษา            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ                          ที่ปรึกษา            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                      อุปนายก 1          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข                        อุปนายก 2          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
 7. ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์             อุปนายก 3          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย                        เหรัญญิก            สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
 9. ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ                         นายทะเบียน       มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 10. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส                       ประชาสัมพันธ์     มหาวิทยาลัยบูรพา
 11. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์                        ปฏิคม                มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า                 กรรมการ            โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 13. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์                     กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร                     กรรมการ            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 15. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร                     กรรมการ            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16. รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด                    กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 17. รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม                      กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 18. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว             กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 19. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์                         กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 20. ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ                 กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 21. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล                    กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 22. ผศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมล                     กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 23. ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์              กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 24. ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์                     กรรมการ            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 25. ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง             กรรมการ            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
 26. อ.ดร.นพรัตน์ คำพร                          กรรมการ            มหาวิทยาลัยสยาม
 27. อ.ดร.โศภิดา สังข์สุนทร                    กรรมการ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 28. อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม                  กรรมการ            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
 29. อาจารย์สมชาย แย้มใส                     กรรมการ            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 30. อาจารย์ไตร คะระนันท์                      กรรมการ            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 31. ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์ กรรมการและเลขานุการ     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

 

 

 

Last Updated on Monday, 19 June 2017 03:33